伯豪生物
Clinical challenges of tissue preparation for spatial transcriptome
Xiaoxia Liu,Yujia Jiang,Dongli Song, Linlin Zhang,Guang Xu ,Rui Hou,Yong Zhang,Jian Chen,Yunfeng Cheng,Longqi Liu,Xun Xu,Gang Chen,Duojiao Wu,Tianxiang Chen,Ao Chen ,Xiangdong Wang
IF: 8.554
平台:空间转录组测序
服务种类:空间转录组测序
2022 Jan
热门推荐